Algemene voorwaarden bij behandelovereenkomst

Algemene bepalingen behorend bij de behandelovereenkomst tussen de therapeut van Pentacoaching en de cliënt

1. Indien cliënt tijdens of na het eerste kennismakingsgesprek akkoord gaat met een aansluitende behandeling, of een datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

2. De behandelovereenkomst is tweeledig;
a) De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
b) De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3. De behandelovereenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
a) Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
b) Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;
c) De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
d) Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
e) De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4. De behandelovereenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatstgehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt. Bij een nieuwe afspraak, zijnde geen vervolgafspraak, is een nieuwe behandelovereenkomst van kracht.

5. Bij het aangaan van de behandelovereenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. De cliënt rekent na iedere sessie af, hetzij contant, ofwel door overmaking van het vastgestelde bedrag. De cliënt zal een factuur ontvangen voor iedere behandeling afzonderlijk, tenzij anders overeengekomen.

6. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur/twee werkdagen van tevoren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

7. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessie(s) en behandelovereenkomst(en), dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

8. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

9. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de behandelovereenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

10. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. Klachtenbemiddeling verloopt via Quasir (bemiddeling@quasir.nl). De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en het daartoe behorende tuchtcollege TCZ (www.tcz.nu)

11. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels en aanwijzingen van de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

12. Pentacoaching is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

13. Pentacoaching is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Boshoverbeek 46, 6006LP te Weert, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.