Privacyverklaring

In het kader van onze behandelovereenkomst en facturatie gebruiken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 februari 2021.
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Karin van den Wittenboer, 
Eigenaar van praktijk Pentacoaching, 
KvK nummer 14117632,
Boshoverbeek 46, 6006LP, Weert
Karin van den Wittenboer verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de behandelovereenkomst, email, telefoon.

Persoonsgegevens
Karin van den Wittenboer verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

    • NAW-gegevens
    • Contactgegevens; e-mailadres en telefoonnummer
    • Geboortedatum
    • Geslacht
    • Inhoud van communicatie

Doeleinden
Karin van den Wittenboer verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
Het onderhouden van contact;
Facturering;
Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend verstrekt worden aan derden wanneer Karin van den Wittenboer aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Karin van den Wittenboer zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Karin van den Wittenboer zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Karin van den Wittenboer zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Dossiers worden 20 jaar bewaard.

Cookies
Op de website worden geen cookies gebruikt.

Uw rechten
U heeft het recht om Karin van den Wittenboer een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Karin van den Wittenboer verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Karin van den Wittenboer, karin.wittenboer@hotmail.com, 06-38274867
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Karin van den Wittenboer, laat dit dan vooral weten. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.